Modul Kataster

Prezeranie a analýzy údajov katastra nehnuteností.

Popis modulu

Modul slúži na prezeranie údajov katastra nehnuteľností - parciel (registra C,E), stavieb, bytov, vlastíkov správcov, listov vlastníctva. Umožnuje vyhľadávanie a filtrovanie údajov podľa zvolených položiek a kritérií. Vybrané parcely s grafickými údajmi je možné zobrazovať v mapách (Modul Mapy).

Základné vlastnosti
  • Kompatibilita s údajmi katastra nehnuteľností
  • Import údajov katastra nehnuteľností z databázových a textových súborov (DBF, FÚVI, VGI)
  • Obojstranné prepojenie grafických a textových údajov
  • Neobmedzený rozsah katastrálnych území
  • Tlačové výstupy (list vlastníctva, zoznamy parciel, vlastníkov, sumáre)
Praktické použitie
  • Vyhľadanie a výbery (filtre) vlastníkov, listov vlastníctva a parciel
  • Zobrazenie, tlač, export do Excelu vybraných údajov
  • Použitie vybraných údajov na import do modulu Evidencia pozemkov
  • Analýzy vlastníctva známych i neznámych vlastníkov, parciel v správe

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» LandPRO 7.23

Obrázok

Aktualizácia

19. februára 2024