LandPRO

Modulárny programový systém na spracovanie projektov pozemkových úprav.

Popisné informácie

Základné vlastnosti
 • práca v prostredí Windows – verzia 7, 8, 10, 11
 • súčasné zobrazenie viacerých vektorových i rastrových máp, meranie vzdialeností a plôch
 • tlač textových a grafických údajov podľa zvoleného výberu
 • sieťová verzia, jednoduché ovládanie, slovenské prostredie
 • uloženie údajov v relačnej databáze.
Modul Kataster
 • kompatibilita s údajmi katastra nehnuteľností
 • prehliadanie textových informácií katastra nehnuteľností, parciel registra „C“, „E“, stavieb, bytov a pozemnoknižných parciel
 • import údajov katastra nehnuteľností z databázových súborov a vo formáte FÚVI
 • vyhľadávanie a filtrovanie údajov (výbery)
 • obojstranné prepojenie grafických a textových údajov
Modul Spracovanie PÚ
 • základné informácie o projekte a zhotoviteľovi
 • import a editácia údajov registra pôvodného stavu - RPS
 • nástroje na hromadné úpravy a naplnenie údajov RPS
 • aktualizácia údajov na základe zmien v module Kataster
 • projektovanie parciel registra nového stavu na základe výmery alebo hodnoty vlastníckych podielov RPS
 • ohodnotenie pozemkov podľa hodnotovej mapy
 • zobrazenie parciel, hodnotovej mapy a ďalších vektorových i rastrových máp v module Mapy

Grafické informácie

Naplnenie a prezeranie máp
 • spolupráca s údajmi v moduloch Kataster i Spracovanie PÚ
 • vyfarbenie, šrafovanie parciel RNS, RPS pre vybraných vlastníkov
 • prepojenie na parcely RNS, RPS
 • identifikácia parciel registra C, E a BPEJ
Legenda
 • jednoduché zobrazienie máp
 • vzájomné identifikácie objektov
 • nastavenie farieb a zvýraznenia
Tlač
 • tlač zvoleného výrezu a mierky mapy
 • tlač do súboru

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» LandPRO 7.26

Obrázok

Aktualizácia

15. mája 2024