Vstupné a výstupné údaje

Možnosti vstupu a výstupu údajov z programu.

Vstupné údaje:

Vstupné údaje je možné do systému importovať zo súborov formátu:

  • DBF - používa sa pri importe popisných údajov katastra nehnuteľností
  • MDB - používa sa pri importe popisných údajov projektu pozemkových úprav z programu PPÚ
  • FÚVI - používa sa pri importe popisných údajov katastra nehnuteľností a projektov pozemkových úprav z iných systémov
  • VGI - používa sa pri importe grafických údajov katastra i projektu pozemkových úprav
Výstupné údaje

Údaje je možné exportovať zo systému resp. vytvoriť súbory vo formáte:

  • FÚVI - používa sa pri odovzdávaní údajov projektov pozemkových úprav
  • VGI - používa sa pri odovzdávaní údajov projektov pozemkových úprav a prenose grafických údajov

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» LandPRO 7.27

Obrázok

Aktualizácia

19. júna 2024