Údaje

Možnosti spracovania a vstupu údajov údajov.

Údaje katastra nehnuteľností

Príslušná Správa katastra poskytuje projektantovi hromadné údaje z katastra nehnuteľností na základe uzavretej zmluvy v požadovanom rozsahu pre katastrálne územia vo formátoch:

  • DBF - používa sa pri importe popisných údajov katastra nehnuteľností
  • VGI - používa sa pri importe grafických údajov katastra

Poskytnutie údajov a každá ich aktualizácia sú pre projektanta oslobodené od poplatku.

Geometrické plány

Údaje geometrického plánu (GP) je možné do programu načítať vo formáte:

  • VGI - formát vektorového geodetického podkladu - VGP

Obsah a formát údajov je daný predpisom ÚGKK SR na spracovanie GP.

Ortofoto a iné rastrové mapy

Údaje ortofoto máp sú poskytované vo formáte:

  • JPEG - formát farebných rastrových máp doplnený o súradnicové pripojenie (georeferencovanie)
  • JGW alebo ROH - súbory používané na georeferencovanie ortofoto máp

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» LandPRO 7.27

Obrázok

Aktualizácia

19. júna 2024