Prehľad vykonaných zmien

Zmeny vykonané v programe LandPRO po verziách.

Najnovšie zmeny a vykonané úpravy

7.20 - november 2023
 • SPÚ
  • formulár Účastníci - rozdelenie sumárov účastníka na samost. vl. a BSM (skryté stĺpce)
  • zostava Z51 pridaná do hromadnej tlače PDF (formulár Účastníci)
  • oprava zostáv Z3 (hlavička) Z16 (formátovanie)
7.19 - október 2023
 • Všeobecné
  • možnosť otvoriť samostatné okno vybraného modulu a presunúť ho na druhý monitor
 • SPÚ
  • projektovanie - oprava umiestnenia textu a symbolu
  • úloha Import účastníkov z Excelu - oprava importu položky Dátum naroenia
  • formulár Stavby - oprava editácie parcelných čísel
  • formulár Projekčné celky - nová poožka Hodnota za m2
  • oprava zostáv Z19, Z19_1 - stĺpec Sumárny nárok na vyrovnanie
  • oprava zostáv Z51, Z53 - formátovanie, zotriedenie, sumáre
  • oprava zostavy Z44 - problematika BSM
  • oprava úlohy Aktualizácia RPS - ohodnotenie parciel
7.17 - september 2023
 • SPÚ
  • optimalizácia úlohy Import vl. vzťahov z Excelu
  • oprava zostáv Z51, Z53 - parameter Zobrazovať rodné číslo
  • oprava prehľadu účastníka po naprojektovaní parcely
  • oprava chyby pri úlohe Zlučovanie vlastníkov
  • úprava úlohy Generovanie povinných zostáv - TUC6
  • oprava úlohy Aktualizácia RNS z grafiky - prehľad účastníka
7.16 - august 2023
 • SPÚ
  • formulár Účastníci - rozdelený prehľad na samost. vlastníctvo a BSM
  • oprava úlohy Zlúčenie areálov mapy hodnoty
  • oprava úlohy Zlučovanie tiarch
  • oprava úlohy Export FÚVI (Vyrovnanie v peniazoch)
  • oprava úloh Naplnenie a Aktualizácia RPS (bytové LV)
  • oprava hromadnej tlače PDF - zostavy Z5, Z24
  • oprava zostáv Z15,Z17
7.15 - júl 2023
 • SPÚ
  • oprava zostáv Z23, Z29, Z40, Z46, Z47 - nezapočítava sa vyplatenie
  • oprava hromadnej tlače zostavy Z35_3
  • oprava výpočtu vyplateného podielu
7.14 - jún 2023
 • SPÚ
  • oprava zostáv Z23, Z29, Z40, Z46, Z47 - výpočet nárokov
  • oprava zostavy Z53 - duplicity
  • oprava hromadnej tlače Z23_5
7.13 - jún 2023
 • SPÚ
  • nová úloha Zrušiť vyplatené
  • formulár Účastníci - nová položka Hodnota za m2
  • úprava zostavy Z53 - doplnený stĺpec Por. č. na LV
  • Mapy - oprava zobrazenia mapy
7.11 - máj 2023
 • Všeobecné
  • otváranie dialógových okien z ich poslednej polohy
 • SPÚ
  • nová zostava Z53 - Výpis zo zoznamu vyrovnaní v peniazoch pre platcov - podrobný
  • úloha Import účastníkov z Excelu - kontrola na prítomnosť lomítka v rodnom čísle
  • úloha Aktualizácia RPS - úloha doplnená o ohodnotenie parciel a výpočet nárokov
  • záložka Vlastníci - optimalizácia a zrýchlenie reakcií záložky
  • oprava zostavy Z13 - oprava výpisu poznámky k ťarche
  • oprava zostavy Z29 - zostava sa v špecifických prípadoch negenerovala
  • oprava zostavy Z36 - doplnený stĺpec TUC + filter
  • oprava zostáv Z23_3, Z23_4, Z23_5 - zostavy sa negenerovali ak bol počet parciel RPS=0
  • oprava generovania zostáv Z25VV, Z26VV, Z27VV pri zapnutej voľbe "Zapísať ako PDF"
7.10 - apríl 2023
 • Všeobecné
  • funkcia Hľadať - ponúka posledne použitý typ podmienky
 • SPÚ
  • nové úlohy na hromadné nastavenie položky Vyplatené: Vyplatiť PP, Vyplatiť lesy
  • formulár Parcely RPS - do filtra pridaná položka Dátum vytýčenia
  • oprava editácie položiek BSM, SPR vo vl. vzťahoch
  • zostavy Z23_2, Z23_3, Z23_4, Z23_5 - doplnený identifikátor vlastníka
7.09 - marec 2023
 • SPÚ
  • nová zostava Z51 - Výpis zo zoznamu vyrovnaní v peniazoch
  • nová zostava Z52 - Výpis zo zoznamu vyrovnaní v peniazoch pre platcov
  • oprava úlohy Výpočet nárokov (úbytkový koef. pri blokoch)
  • oprava úlohy Aktualizácia RPS (stavby)
  • oprava zostavy Z46 - zotriedenie podľa proj. blokov
  • oprava zostáv Z35_3, Z44 - hromadná tlač do PDF
  • oprava zostavy Z36 - zlúčenie riadkov toho istého účastníka
  • oprava zostavy Z47 - výpočet hodnoty + pridané stĺpce TVL, TUC
  • oprava zostavy Z7 - chýbajúce ťarchy
  • oprava zostavy Z3 - oprávnený z ťarchy
  • formulár Účastníci - oprava formátu pre dátum narodenia
  • formulár Účastníci - pridané položky do filtra
  • formulár vl. vzťahy RPS - záložka DRPPU Vyplatené - opravený export do Excelu
  • formulár Parcely RNS - oprava funkcie Vybrané v mape
  • modul Mapy - oprava funkcie Prieniky
7.08 - február 2023
 • SPÚ
  • oprava úlohy Aktualizácia RPS (účastníci bez identifikátora)
  • oprava zostáv Z41, Z41s (hromadná tlač BSM)
  • oprava zostavy Z6 - názov správcu
  • oprava zostavy Z8VV - Error
  • oprava exportu fúvi (skupina PU-RNS_PEN)
7.07 - január 2023
 • SPÚ
  • úprava úlohy Vyplnenie skutočného DRP
  • oprava úlohy Výpočet nárokov
  • oprava editácie položky Poznámka k vyplateniu
  • oprava zostáv Z26, Z27, Z28 (vyplatené)
  • oprava zostáv Z35, Z44 (BSM)
  • úprava zostavy Z23_5 (druh pozemku)
  • úprava zostáv Z6, Z8, Z16, Z18 (doplnok)
7.06 - december 2022
 • SPÚ
  • úpravy programu smerujúce k zvýšeniu rýchlosti odoziev programu
  • nová zostava Z23_5 - Účastníci - zápisnica (suma RPS a parcely RNS)
  • nová zostava Z44 - Súhlas s vyrovnaním v peniazoch
  • oprava zostavy Z6 - sumár pri zapnutom filtri
  • oprava funkcie Vybrané pri zapnutom filtri
7.05 - december 2022
 • SPÚ
  • nová úloha Vyplnenie účastníkov k vyplateniu v peniazoch na DRPPU
  • vyplatenie v peniazoch zadávané vo vl. vzťahoch RPS, záložka DRPPU - Vyplatené
  • oprava úlohy Import máp PPÚ - VGI (mierka)
  • oprava funkcie Vložiť
  • oprava úlohy Aktualizácia RPS
  • oprava zadávania identifikátora pri novom účastníkovi
  • oprava hromadnej tlače zostáv Z24, Z24s do PDF (BSM)
7.04 - november 2022
 • Všeobecné
  • možnosť nastaviť počet záznamov na stranu
 • SPÚ
  • nová zostava Z47 - Prehľad účastníkov po blokoch (Excel)
  • formulár Účastníci - nová záložka Zomrelý vlastník (vyplnená na domnelom dedičovi)
  • formuláre Zostavy, Úlohy - doplnené chýbajúce zostavy a úlohy
  • zostava Z46 - oprava výpočtu údajov v zostave
  • zostavy Z22H, Z25VV, Z35_1, Z35_3 - oprava chýb v zostavách
  • formulár Ťarchy - oprava chyby pri vytváraní nového záznamu
  • formulár Parcely RPS - oprava chyby pri vymazaní parcely
  • forulár Vl. vzťahy, záložka Parcely - oprava funkcie Vybrané
  • funkcia Filter z Excelu - oprava funkcie
 • Mapy
  • funkcia Import rastrových máp - oprava funkcie
7.03 - október 2022
 • Kataster
  • Import DBF - oprava úlohy pri BSM narodených po r.2000
 • SPÚ
  • Úbytkový koeficient - možnosť zadať v rozsahu 0,00-2,00
  • Zostava Z29 - rozdelená na samost. vlastníctvo a BSM
  • Zostava Z36 - nový parameter "typ výberu SN"
  • zostava Z22 - oprava zostavy, ak je oprávnený z ťarchy iba na parcelách RNS
  • formuláre Zostavy, Úlohy - doplnenie zoznamu zostáv a úloh
  • formulár Stavby - oprava editácie
7.02 - september 2022
 • Všeobecné
  • možnosť zväčšovať / zmenšovať dialógové okno
  • funkcia Filter - úprava funkcie
 • Kataster
  • aktualizácia číselníka Druh ochrany nehnuteľnosti
 • SPÚ
  • Import VGI - oprava mierky a zväčšenia pri opakovanom importe výkresov
  • Export fúvi - oprava exportu položky KN-LVB
  • nové zostavy Z35_2 a Z35_3 - Zoznam vlastníkov s nárokom na vyrovnanie (všetky kom. DRP)
  • zostava Z23_4 - pridaný parameter "typ výberu SN"
  • Účastníci / záložka Domnelý dedič - zjednodušenie výberu dediča cez ID
  • oprava úlohy Aktualizácia RPS
  • formulár Meraný stav - oprava editácie formulára
6.60 - júl 2022
 • SPÚ
  • nové zostavy Z35_2, Z35_3 - Zoznam vlastníkov s nárokom na vyrovnanie - všetky komis. DRP
6.58 - jún 2022
 • SPÚ
  • nový formulár BPEJ (zoznam BPEJ v projekte)
  • oprava zostáv Z8_VV, Z29 a zostavy Z5_2 v hromadnej tlači do PDF
  • oprava úlohy Aktualizácia RPS (pri voľbe Prevziať do kontaktu účastníka aktual. údaje KN)
  • oprava úlohy Naplnenie rozdeľovacieho plánu (ak je parcela menšia ako 1m2)
6.57 - máj 2022
 • SPÚ
  • oprava úlohy Import účastníkov z Excelu
  • úprava zostavy Z35_1 - rozdelenie podľa pôdneho fondu
  • úprava vybraných zostáv - výpis doplnku a dátumu úmrtia pri účastníkoch
  • úprava zostavy Z29 - zotriedenie podľa Priezviska
  • formulár Účastníci - oprava načítania formulára pri veľkom počte záznamov
6.56 - máj 2022
 • SPÚ
  • nová položká Vyplatené k účastníkovi
  • oprava funkcie Vybrané v účastníkoch
  • úprava zostavy Z50a
  • oprava hromadnej tlače zostavy Z15 (účastníci BSM)
  • zostava Z23 pridaná pre hromadnú tlač
  • nová zostava Z35_1 Zoznam vlastníkov na vyrovnanie v peniazoch na stranu
6.54 - marec 2022
 • SPÚ
  • oprava úlohy Import účastníkov z Excelu
  • oprava úlohy Export VGI
  • oprava zostáv Z1, Z35
  • oprava funkcie Vložiť
6.53 - február 2022
 • SPÚ
  • možnosť voľby zlučovania susedných areálov hodnoty v úlohe Zlučovanie areálov MH
  • nová zostava: Zostava za vybraného účastníkov podľa blokov
  • Projektovanie - prednastavenie symbolu druhu pozemku projektovanej parcely podľa symbolu v projekčnom bloku
  • nová úloha Tlač zostavy Z6 (Výpis pre správcov) do PDF
  • oprava formátu položky Identifikátor v účastníkoch
  • oprava ukladania doplňujúcich údajov v účastníkoch
  • oprava zostavy aktualizácie tiarch v úlohe Aktualizácia RPS
  • oprava aktualizácie účastníka s chybným identifikáorom v úlohe Aktualizácia RPS
  • oprava zostavy Z5_2
6.52 - január 2022
 • SPÚ
  • oprava názvu a štruktúry výkresov podľa Dočasného MN
  • úlohy Import z Excelu - oprava názvov stĺpcov Excelu podľa názvov v riadkovom zobrazení
  • úloha Generovanie mapy hodnoty - úprava oceňovania podľa LD
  • oprava úlohy Zlučovanie tiarch
  • oprava aktualizácie tiarch v úlohe Aktualizácia RPS
  • formulár Areály hodnoty - oprava filtra
  • úprava zostáv Z23, Z23_2, Z23_3 a nová zostava Z23_4
  • oprava zostáv Z7, Z25
6.50 - november 2021
 • Kataster
  • formulár Stavby - doplnená položka Číslo LV parcely
 • SPÚ
  • nová úloha Hromadné zlučovanie tiarch
  • formulár Projekt - doplnená sekcia Označenie súboru (pre generovanie zostáv)
  • formulár Parcely RPS - pridané položky Výmera grafická a Výmera grafická v obvode
  • oprava šablón pri úlohách Import z Excelu
  • oprava vytvorenia symbolu parciel RPS pri úlohe Naplnenie RPS v obvode
  • oprava úlohy Aktualizácia RNS z grafiky
6.49 - október 2021
 • Kataster
  • rozšírený filter pre Parcely E o položku Rozdiel výmer
  • oprava importu rodných čísel pre osoby narodené po 1.1.2000
 • SPÚ
  • oprava kontroly pre zlúčené ťarchy
  • oprava úlohy Doplnenie oprávneného z ťatchy pri zlúčených ťarchách
  • oprava tlače dátumov narodenia pre osoby narodené po 1.1.2000
  • oprava hlavičiek zostáv
  • do hromadnej tlače pridané zostavy Z41, Z41s
  • oprava osobného čísla v súbore pri hromadnej tlači zostáv
  • oprava predčasného prerušenia úlohy Aktualizácia RPS
  • tlač - oprava zadávania čísla strán v parametroch zostavy
6.47 - september 2021
 • Kataster
  • oprava tlače zostavy Z1 List vlastníctva
 • SPÚ
  • formulár Areály hodnoty - nová úloha Zlúčenie areálov mapy hodnoty
  • oprava výpočtu JHP pri generovaní areálov hodnoty
  • formulár Meraný stav - doplnený filter
  • formulár Ťarchy - nová úloha Doplnenie oprávneného z ťarchy k vybranej ťarche
  • hromadná tlač PDF - oprava tlače osôb BSM
  • úlohy Export VFPU - oprava šablóny xml
  • oprava zostavy Z31_3
6.44 - jún 2021
 • SPÚ
  • rozšírená položka Zhotoviteľ/Názov projektu
  • možnosť hromadne tlačiť do PDF zostavy Z21, Z22
  • oprava úlohy Vymazanie projektu
  • Meraný stav - možnosť editovať položku Kód spôsobu využitia
  • oprava generovania vrstvy KLADNDP - doplnené texty a symboly
6.43 - máj 2021
 • SPÚ
  • nové zostavy podľa prílohy č.8, 9, 10 dočasného MN
6.41 - apríl 2021
 • SPÚ
  • oprava titulov oprávneného z ťarchy v zostavách
  • oprava úlohy Naplnenie RPS
  • oprava formátovania XML v úlohách Export VFPU
 • Mapy
  • oprava výberu objektov pod objektom vrstvy
6.40 - marec 2021
 • SPÚ
  • nová úloha Generovanie nesúladu DP
  • nová vrstva KLADNDP
  • nová zostava Z43 - Súpis nesúladov druhov pozemkov
6.39 - marec 2021
 • Kataster
  • oprava tlače zostavy Z1 - List vlastníctva
 • SPÚ
  • formulár Projekt - nové položky (informácie o projekte)
  • nová úloha Export VFPU v etape OPPU (xml)
  • nová úloha Export VFPU v etape UMPV (xml)
  • oprava úlohy Naplnenie RPS
6.38 - február 2021
 • Všeobecné
  • Import z Excelu - po importe uvedená informácia o počte naimportovaných záznamov
  • riadkové zobrazenie - možnosť zapínať a vypínať zobrazovanie stĺpcov
  • riadkové zobrazenie - automatické uloženie zmeny šírky stĺpcov
 • Mapy
  • oprava zobrazenia WGS súradníc
 • Kataster
  • oprava importu účastníkov z DBF (identifikátori osôb)
  • formulár Stavby - pridaná položka Zjednocujúce číslo stavby
 • SPÚ
  • hromadná tlač PDF - oprava názvu vygenerovaných súborov PDF
  • hromadná tlač PDF - pridané zostavy Z24, Z24s
  • úloha Výpočet nárokov - možnosť nastaviť úbyt. koef. 1,000 pri scelených pozemkoch
  • oprava úlohy Prevzatie grafickej výmery
  • možnosť editácie číselníka BPEJ
  • oprava úlohy Generovanie mapy hodnoty
6.34 - november 2020
 • SPÚ
  • oprava úloh Naplnenie RPS a Aktualizácia RPS - stavby
6.29 - jún 2020
 • SPÚ
  • oprava úlohy Aktualizácia RPS
  • oprava zostáv Z22, Z29
6.28 - máj 2020
 • SPÚ
  • Zostavy Z5_2, Z5_2, Z15 - možnosť hromadne tlačiť samostatné PDF pre každého vlastníka
  • Export Excel - opravená konverzia dátumových položiek do Excelu
6.24 - január 2020
 • SPÚ
  • Zostavy Z19, Z19_1 - oprava výpisu vlastníka (aj s doplnkom)
  • Zostavy Z40_1 - oprava sumáru zostavy (bez duplicít BSM)
  • úloha Projektovanie - oprava spustenia úlohy z formulára Parcely RNS
6.21 - október 2019
 • SPÚ
  • formulár Zostavy - oprava neošetrenej chyby
6.20 - október 2019
 • Kataster
  • formulár LV - oprava položky %vlastníctva pri bytových LV
 • SPÚ
  • Parcely RNS - nová úloha Import výmer a SVP z XML
  • oprava zostáv Z22, Z36
6.13 - marec 2019
 • Kataster
  • formulár LV - doplnená informácia o spoločných nehnuteľnostiach na LV
 • SPÚ
  • nové zostavy Bilancie druhov pozemkov (Z31_1, Z31_2, Z31_3)
  • úloha Aktualizácia RPS - nový parameter Prevziať do kontaktu účastníka aktualizované údaje z katastra
  • nová úloha Import účastníkov z Excelu
  • zostavy Z5, Z15 - pri vlastníkovi sa zobrazuje položka Doplnok
 • Mapy
  • opravený prístup na webové mapy ZBGIS (WMS/WMTS)
6.10 - november 2018
 • Kataster
  • oprava importu DBF (stavby, byty - položka CEN)
 • SPÚ
  • opravená úloha Generovanie povinných zostáv
6.06 - október 2018
 • Všeobecné
  • oprava funkcie Import z Excel
 • Kataster
  • oprava zostavy Z35 - Výpis nájmu
6.05 - september 2018
 • SPÚ
  • opravená zostava Z22 - chybné priradenie parciel k ťarchám
  • opravená zostava Z32 - chybné dátumy v bodoch 3.1 a 3.2
  • opravené zostavy Z24, Z42 - rýchlosť načítania zostáv
  • opravené zostavy Z24, Z24s, Z41, Z41s - doplnenie titulov
  • doplnená zostava Z36 o voľbu hodnota
 • Kataster
  • úprava vzhľadu zostáv Z12, Z13
  • nová zostava Z35 - Výpis nájmu
  • opravená zostava Z1 (stavba evidovaná na inom LV)
 • Mapy
  • nová funkcia na aktualizáciu legendy
5.27 - január 2018
 • Mapy
  • oprava úlohy Mapové listy
5.26 - december 2017
 • Všeobecné
  • Oprava kontroly databázy pri otvorení projektu
5.21 - september 2017
 • Všeobecné
  • sprehľadnenie výpisov protokolov
  • nová funkcia na údržbu databázy
  • kontola stavu indexov pri otvorení projektu
  • oprava funcionality pre Windows XP
 • SPÚ
  • opravené zostavy Z8, Z18 (stĺpec Poznámka)
  • opravené zostavy Z15_3, Z17 (neošetrená chyba)
  • upravená zostava Z25 (vzhľad + suma za jednotlivého vlastníka)
 • Mapy
  • editácia - nová ikona Vymazať segment
  • tlačidlo ESC skončí len editáciu vybraného prvku, neukončí celú editáciu
  • zobrazenie prvého a koncového bodu identifikovanej línie pomocou neaktívnej šípky
  • vlastnosti legendy - pridaná možnosť zmeny farby editovaných objektov a plôch
5.20 - jún 2017
 • Všeobecné
  • možnosť ukladania zostáv do formátov docx, xlsx
 • SPÚ
  • opravené zostavy Z5_1, Z5_2
 • Kataster
  • opravený import excelu do filtra pri väčšom počte záznamov
 • Mapy
  • funkcia Kopírovať, Kopírovať výrez - opravená kvalita snímky mapy
5.18 - apríl 2017
 • Všeobecné
  • označovanie záznamov v riadkovom zobrazení cez Shift+šípka
  • možnosť obnovenia databázy bez vytvorenia prázdnej databázy
 • SPÚ
  • opravené zostavy Z15_2, Z15_3
 • Kataster
  • zostavy Z15, Z16 - doplnený sumár výmer
  • formulár Vlastníci - doplnená položka Správca na LV
 • Mapy
  • úprava formulára Vlastnosti vrstvy
5.16 - február 2017
 • Mapy
  • funkcia Editácia rozšírená o vstup WGS súradnice
  • možnosť vytvorenia WMTS vrstvy (servery s podporou JTSK)
5.15 - január 2017
 • Kataster
  • oprava úlohy Import Fúvi v skupine Byty
5.12 - október 2016
 • Kataster
  • formulár Vlastníci - oprava vyfarbenia parciel C,E v mape (Vybrané)
5.10 - september 2016
 • Kataster
  • úprava úlohy Import popisných údajov DBF (zmena položky VLA)
  • oprava zobrazenia vrstvy Stavby v module Mapy
 • História katastra
  • oprava modulu História katastra
5.09 - august 2016
 • Kataster
  • formulár Parcely reg. C - pridané informácie o druhu ochrany nehnuteľnosti (stĺpce DN1-DN8)
  • opravená zostava Z1 o zobrazenie DN1-DN8
 • SPÚ
  • nové zostavy Z42, Z42s - Umiestnenie nových a pôvodných pozemkov
  • opravená zostava Z8 vo formulári Vl. vzťahy RPS
  • oprava importu výkresu PU.vgi (vrstva ZAPPAR)
5.05 - apríl 2016
 • Kataster
  • Import máp VGI - aktualizuje sa len typ mapy (KN,UO,BJ),ktorý sa práve importuje
  • Import popisných údajov FPU - oprava importu číselníka pôv. kat. území
  • Koprava zobrazenia identifikácii C/E, ak je E parcela rozdelená
 • SPÚ
  • nová zostava Z15_3 Zoznam známych vlastníkov (pre zjednodušené PÚ)
5.02 - december 2015
 • Všeobecné
  • nové funkcie Vzdialená podpora, Online školenia
  • nový modul História katastra
 • Mapy
  • nová funkcia Vymazanie všetkých elementov objektu
  • nové funkcie Kopírovať do schránky a Kopírovať do schránky s výrezom
  • oprava funkcie Vložiť kópiu elementu
4.93 - október 2015
 • Územie
  • aktualizované číselníky k.ú. a časti obcí
 • Kataster
  • nová zostava Z34 - Zoznam vlastníkov
 • Mapy
  • export objektov pracovných vrstiev do KML, KMZ
  • editácia čiar s možnosťou zadania uhla a dĺžky
4.92 - september 2015
 • Kataster
  • formulár Vlastníci - nová editovateľná položka Poznámka
  • formulár Parcely C, Parcely E - opravený pohľad do záložky Ident BPEJ
  • časť Nehnuteľnosti - doplnené prepojenie na Dokumenty
  • zostavy Z14, Z21 - oprava súčtov na celé m2
  • zostava Z33 - doplnená tabuľka Sumár podľa druhov pozemkov C
  • zostava Z24, Z25 - oprava zostáv (chybové oznamy)
  • zostava Z30 - doplnená do formuláru Vlastníci a pridaný parameter "tlačiť zoznam parciel"
 • Mapy
  • nová funkcia Vložiť kópiu elementu
  • umožnené nevymazať vybrané pracovné vrstvy
  • oprava otáčania objektu
  • oprava editácie textu
  • optimalizácia editačných funkcií
4.91 - august 2015
 • Kataster
  • nová úloha Oprava Užívateľského typu vlastníka podľa SPF
4.08 - máj 2015
 • Kataster
  • Opravená úloha Import popisných údajov FPÚ
  • nová položka Užívateľský typ vlastníka – editovateľná, filter
  • oprava zobrazenia identifikáciii parciel na BPEJ
  • oprava importu výkresov KN (neimportuje chybné objekty)
4.07 - apríl 2015
 • Optimalizovaná funkcia Hľadanie
 • Možnosť vytvorenia priečinka Zmeny pre verziu
 • Nová zostava Z40_1 - Sumár za skut. druhy pozemkov pre vlastníka RPS
 • Kataster - tlač LV, úprava tlače zostavy
 • Kataster - Parcely C, položka Druh užívania vo filtri rozšírená o číselný kód
4.06 - marec 2015
 • Opravená zostava Z29
 • Kataster - tlač LV, doplnenie informácie o stavbe na cudzom pozemku
 • Zrýchlenie funkcií Hľadanie a zobrazovanie zoznamov
4.04 - január 2015
 • Opravený import z FPU
 • Opravené generovanie zostavy pri úlohe Aktualizácia RPS
4.03 - december 2014
 • Hľadanie - nová možnosť "reťazec kdekoľvek"
 • Filter, Hľadanie - opravené vyhľadávanie čísel s des. čiarkou
 • Zrýchlenie údržby databázy po inštalácii aktualizovanej verzie
4.02 - november 2014
 • Mapy - Export VGI, optimalizácia úlohy
 • Mapy - Meranie, zapamätanie nastavenia
3.71 - október 2014
 • Opravené zostavy Z9, Z19
 • Opravená záložka Vlastníci (odskok do vl. vzťahu RNS)
3.70 - september 2014
 • Opravený export do fúvi
3.67 - júl 2014
 • Opravené úlohy Aktualizácia RPS, Zlúčenie osôb, Vymazanie osôb bez vl. vzťahov
3.66 - júl 2014
 • optimalizácia zobrazenia parciel
3.65 - jún 2014
 • zlepšená stabilita programu
3.60 - apríl 2014
 • ošetrená chyba: "Index was out of range."
3.59 - apríl 2014
 • zapracovanie importu novej verzie DBF súborov do modulu Kataster
 • oprava zostáv 50a, 50b, 50c (položky Dátum, Názov zostavy)
 • oprava zobrazovania riadkového zobrazenia pri hľadaní a po editácii
3.58 - marec 2014
 • možnosť maximalizácie, minimalizácie zobrazenia formulárov (v riadkovom, dialógovom tvare)
 • zvýraznenie nadpisov záložiek obsahujúcich údaje
 • oprava chyby pri práci s dvomi oknami súčasne
 • aktualizovaný pomocník k modulu Mapy
3.57 - január 2014
 • zmena zobrazenia záložiek formulárov
 • zostavy Z24 a Z41 - triedenie podľa abecedy, zmena farby plochy na šedú
 • zostava Z30 - opravená chyba pri tlači užívateľa bez kontaktných údajov
 • optimalizácia úlohy Prevzatie graf. vým. do písom. pri parcelách RPS
3.53 - október 2013
 • zostava Z30 - opravená hromadná tlač
 • oprava zostavy Z40(nesprávne priraďovanie druhu pozemku)
 • Kataster/Stavby - doplnené zobrazenie v mape
 • Kataster/BPEJ - nový formulár pre zobrazenie BPEJ
3.52 - október 2013
 • oprava zadávania úbytkového koeficientu pre k.ú.
 • Kataster/Tlač LV - reťazenie položky Doplnok za meno vlastníka
3.50 - august 2013
 • Aktualizácia RPS - oprava počítadla v úlohe Nastavenie vlastníkov podľa mapovania na LV
 • Mapy - oprava editácie vrstvy Blok
 • nový modul GPS na správu bodov a trás GPS
 • Mapy - možnosť pripojenia GPS, zobrazenie polohy, uloženie bodov, trasy
 • Kataster/ Účastníci - nové zostavy Vlastníctvo Z30, Z31
3.29 - jún 2013
 • Projektovanie - úprava výpočtu uspokojenia nárokov pri nastavení váhy výmera/hodnota
 • Projektovanie - oprava zaokrúhľovania výmer parciel RNS, aj pri exporte do VGI
 • Aktualizácia RPS - oprava úlohy, oprava duplikovania vlastníckych vzťahov
 • Prevzatie graf. výmery do písomnej - oprava úlohy pre parcely RPS3-RPS5
 • Kataster - úprava importu popisných údajov z DBF - stavby
3.28 - máj 2013
 • Oprava projektovania ak je súčasne otvorený pohľad na textovú časť a mapu
 • Kataster - oprava importu popisných údajov - právne vzťahy
 • Zmena štýlu kreslenia záložiek
3.27 - marec 2013
 • Úprava úlohy Aktualizácia RPS - zachovanie parciel s pôvodom Pozemková kniha
 • Nová úloha Import popisných údajov - FÚVI z ROEP
 • Funkcia Vložiť a Nahradiť, nové možnosti hromadnej opravy textov(veľké, malé písmená)
 • Oprava úlohy Projektovanie novej parcely účastníka - výber parciel
 • Export Fúvi, doplnená poznámka Zhotoviteľ a verzia programu
 • Priečinok pre používateľskú modifikáciu programu (zostavy, formuláre)
3.25 - december 2012
 • Zrýchlené označenie a uloženie zoznamového filtra
 • Oprava vytvorenia výberu úlohou Import filtra z Excelu
 • Mapy - oprava zobrazenia údajov z niektorých WMS serverov
3.23 - november 2012
 • Kataster - opravená hromadná tlač LV
 • Mapy - doplnený Import ortofotomáp, opravený Export VGI
 • Mapy - rozšírenie tlače o hlavičku a pätu
 • Dokumenty - upravený výber modulu v protokoloch
 • Timeout - upravený oznam, možnosť nastavenia v projekte
3.21 - september 2012
 • úloha Zmazanie osôb bez vzťahov, automatické rušenie osôb, ktoré majú len záložky Vlastník KN (Vl.BSM KN)
 • Kataster - výpis "Tlač neúplných údajov" pri tlači výberu na LV
 • Hľadanie - oprava pri nájdení viacerých záznamov
 • Servis databázy - striktné vyžadovanie práv administrátora programu
3.20 - september 2012
 • vybrané zostavy RPS a RNS - doplnený údaj rodné priezvisko
 • opravená tlač zostavy Z24, Z24s pre vlastníka v BSM
 • Mapy - doplnené zobrazovanie vrstvy Ťarchy v časti Kataster
3.19 - august 2012
 • Kontrola PÚ - oprava zaokrúhľovania pre kód 511004
 • Export VGI, súbor PO.vgi, doplnenie atribútov DRPPU a SVPPU pre vrstvu KLADMER
 • Import máp PPU VGI – oprava pre súbor PUUO.vgi
 • Informácia o vydaní novej verzii, možnosť jej stiahnutia a inštalácie
3.18 - júl 2012
 • Kontrola PÚ - kontrola areálov hodnôt, zmena v kódoch 912001-912003
 • číselník BPEJ rozšírený o sadzbu pre ost.plochu pre kód využitia 37
 • úloha Ohodnotenie parciel - zmena výpočtu pre ost.plochu s kódom využitia 37
 • úloha Zrušenie dielikov ocenenia s výmerou menšou ako 1m2 prepočet výmer na 2 des.miesta
 • optimalizácia úlohy Projekčné plochy, práca s "dierami"
3.17 - jún 2012
 • Mapy/Editácia - oprava ukladania grafickej vrstvy HODNOTA
 • Mapy/Editácia - grafické zobrazenie ponuky symbolov
 • oprava prípony súboru Fúvi.txt (nie .fpu)
 • úprava zostavy Z40, Z24
 • možnosť otvorenia súborov vo formáte DXF, DGN, GML, KML
3.16 - jún 2012
 • oprava tvorby Fúvi, skupina PU-RNS_PEN
 • oprava zostavy Z19_1
 • oprava úlohy Výpočet nárokov
 • Lesné dielce - doplnené prepojenie s grafikou
 • pripojenie na WMS server chránený menom a heslom
 • oddelená inštalácia knižnice vcredist_x86
3.15 - máj 2012
 • zosúladenie s Usmernením USM_UGKK SR_3/2012 zo dňa 14. 05. 2012
 • zlepšená kvalita tlače rastrov
 • možnosť otvorenia a importu rastrových súborov TIFF
3.14 - máj 2012
 • oprava chyby v zostave Z22
 • možnosť zobrazenia objektu z podriadenej záložky v mape
 • nová tabuľka Štáty v module Územie
 • upozorňovanie na blížiaci sa koniec licencie a akualizácie
3.13 - apríl 2012
 • optimalizácia úlohy Projektovanie - výber proj.celku v mape
 • umožnené zadávanie čísla bodu, vkladanie bodov do susedných objektov
 • úloha Generovanie aktual. UO rozšírená o generovanie vrstvy KLADPAR
 • oprava zápisu vrstvy KLADPAR pri exporte VGI do súboru PU.vgi
 • nové možnosti vkladania/editácie textu v mape
3.11 - marec 2012
 • nová zostava Z23_3 - zápisnica (suma za DRP - všetky komis. DRP)
 • oprava editácie grafiky
 • oprava ukladania projektu
3.08 - február 2011
 • nové editačné funkcie v grafike
 • možnosť editovať grafický objekt vyvolaním funkcie z písomnej časti
 • možnosť rýchleho spustenia funkcie Projektovanie z formulárov Parcely RNS, Účastníci
 • možnosť voľby projektovania parcely pre vybraného vlastníka (rozdiel, výber)
 • opravené zostavy Z22, Z25 a tlač do PDF zostáv Z9, Z11, Z12
3.05 - december 2011
 • doplnená položka Poznámka do formulára Účastníci
 • nové zostavy Z41, Z41s - Umiestnenie pôvodných pozemkov
 • nová zostava Z19_1 - Kombinatórium bez odstránkovania
 • doplnené položky Dátum RPS, Dátum RNS, Dátum PPÚ na tlačenie do zostáv
3.04 - december 2011
 • oprava filtrovania údajov pri projektovaní
 • hromadná tlač vybraných zostáv
3.03 - november 2011
 • nové prostredie
 • oprava úlohy Naplnenie parciel RPS v špec. prípadoch
 • oprava úlohy Zmazanie osôb bez vzťahov v špec. prípadoch
 • oprava zostavy Z21 - (ťarchy zlúčené úlohou)
2.57 - október 2011
 • oprava zostavy Z29 - stĺpce Výmera nároku, Hodnota nároku
 • oprava zostavy Z21 - chybový oznam
 • oprava zostavy Z19
 • oprava funkcie Vybrané objekty v mape - ak nie sú všetky v grafike
 • oprava úlohy Zlučovanie tiarch - pri opätovnom zlučovaní
 • oprava export fúvi - položka PU-PRI, ak účastník nemá vyplnenú položku TVL
2.56 - september 2011
 • nová funkcia na zlúčenie tiarch
 • zostavy Z25-Z27 umiestnené aj vo formulári Vl. vzťahy RPS (kvôli potrebám filtrovania)
 • nová zostava RPS Z40 – Sumárne údaje pre vlastníka za skutočný DRP
 • opravená funkcia Kopírovanie vl. vzťahov v RNS
2.55 - jún 2011
 • oprava Z3, Z13 - oprava výpisu poznámky k ťarche v špecifických prípadoch
 • oprava Z5_1, Z5_3 - oprava výpisu ťarchy, ak je ťarcha na vl. vzťah
 • oprava Z17 - filtrovanie neplatných vl. vzťahov, generovanie do PDF
 • oprava Z29 - oprava nároku u účastníkov, ktorí majú Vyrovnanie v peniazoch
 • do Z35 pridaný filter na SPN
 • doplnená možnosť exportu ďalších položiek vo formulári Vl. vzťahy RPS
 • oprava topológie pri ohodnotení parciel RNS
 • oprava funkcie Zrušenie ohodnotenia parciel v RNS
2.54 - apríl 2011
 • nová zostava Z23_2 Účastníci - zápsinica (suma RPS za DP)
 • nová zostava Z39 Prehľad domnelých dedičov
 • nové prehľadné formuláre zostáv a úloh
 • Import vl. vzťahov z exelu - doplnené položky BSM, SPR
 • doplnené kopírovanie tiarch pri kopírovaní vl. vzťahov v RNS
 • doplnené číselníky BPEJ, Ochrana nehnuteľností
 • doplnené filtre Doplnok (Účastníci), DP (Areály hodnoty)
 • doplnené manuálne vypĺňanie vybraných položiek a odskoky do formulárov
 • úloha Naplnenie RPS vypĺňa kontaktné údaje osoby BSM, oprava importu správcov
 • oprava Kontroly (nekontrolujú sa zmazané položky)
 • opravené číslovanie strán v zostavách (nie cez parameter -1, ale od čísla strany)
2.53 - marec 2011
 • úprava formuláru Diely, bloky - prepojenie na grafiku, záložky identifikácii na RPS, RNS
 • formulár Účastníci - dopnený export doplňujúcich údajov 1,2 do excelu
 • nová zostava Z38 - RNS Sumárne údaje za vlastníka (obdobná ako Z36 pre RPS)
 • zostava Z5_2 rozšírená o stĺpec Výmera vl. podielu za DRP v m2
 • zostava Z29 rozšírená o stĺpce Výmera nároku (m2) a Hodnota (€)
 • zostavy Z5, Z15, Z24, Z29 rozšírené o filter na spoločné nehnuteľnosti
 • možnosť tlače zostavy Z24 na šírku
 • zostava Z35 - rozšírenie o nepoľnohosp. a nelesnú pôdu
 • zostavy Z3,7,21,13,17,22 - zoradenie ťárch podľa PVZ
 • import údajov do modulu SPÚ presunutý do formulára Projekt/Úlohy/Import
 • úlohy Naplnenie rozdeľovacieho plánu a Naplnenie meraného stavu presunuté do príslušných formulárov
 • Aktualizácia RPS - možnosť voľby či vymazať osoby bez vl. vzťahov
 • Aktualizácia RPS - nové zostavy aktualizácie Stavieb a ťárch
 • Aktualizácia RPS - zostavy aktualizácie sa automaticky ukladajú vo formáte PDF do priečinka Landpro/Protokoly
 • oprava importu stavieb z fúvi, ak stavba leží na viacerých parcelách
 • oprava funkcie Generovanie vrstvy UOV - duplikovanie objektov
 • oprava ukladania projektu pri zatváraní programu (Win XP)
 • oprava hromadnej aktualizácie položiek vo forme prepínača
2.52 - január 2011
 • import vlastníckych vzťahov RNS z excelu
 • oprava zadávania jed. hodnôt (zrušenie obmedzenia 0-10)
 • oprava aktualizácie RPS (mazanie osôb bez v.v.)
 • opravené zostavy Z3, Z7, Z13, Z17
 • oprava generovania fúvi pri účastníkovi s TUC=8
 • rozšírené možnosti hromadnej aktualizácie cez pravé tlačidlo myši
2.11 - november 2010
 • opravené generovanie nárokov pri vyrovnaní vl. vzťahu v peniazoch
 • opravené zaokrúhľovanie pri výpočte hodnoty pozemkov
 • optimalizovaná funkcia hromadnej aktualizácie údajov
 • opravené zostavy Z8, Z18, Z19
 • doplnený chybový protokol importu FÚVI
 • opravené generovanie Mapy hodnoty (položka BPEJ)
 • opravená úloha Oprava TVL a TUC podľa účastníka
 • opravená možnosť zadania smerníka na 2 des. miesta pri projektovaní
2.10 - september 2010
 • Hromadné úlohy fungujú nad aktívnym filtrom
 • Import fúvi - vyplnenie skutočného druhu pozemku
 • Generovanie aktualizovanej vrstvy UOV (Parcely RNS/Úlohy/Export)
 • Doplnené zostavy Porovnania KN s RPS do dialógov Aktualizácie RPS (upozornenie - zostavy sa nezachovávajú, je potrebné ich generovať v priebehu procesu aktualizácie RPS)
 • opravená Z34 - Výkaz výmer (kódy druhu stavieb, usporiadanie parciel, legenda)
 • Import výkresu LD - importuje atribúty JHP, JHT
 • Parcely RNS - opravený filter podľa položky Spôsob využívania pozemku
 • Nová zostava Z37 - Porovnanie mapovania vl vzťahov v KN a RPS (formulár Vl. vzťahy PS)
 • Zostavy Z21, Z22 - opravené stránkovanie
 • Zostava Z32 (Evidenčná karta) - oprava generovania zostavy
2.09 - august 2010
 • úloha na generovanie Mapy hodnoty
 • dopracovaný formulár Areály hodnoty (prepojenie na grafiku, filtre)
 • export všetkých VGI z modulu SPÚ
 • funkcia na generovanie ML a doplnenie do písomnej časti podľa zvoleného kladu
 • hromadné generovanie vybraných zostáv
 • nová zostava Z35 Zoznam vlastníkov s nárokom na vyrovnanie v peniazoch
 • nová zostava Z36 Sumárne údaje vlastníka RPS za bloky/celky
 • upravený vzhľad zostáv Z7, Z17, Z21, Z22, Z25
 • Z11 - doplnenie identifikácii na areály hodnoty ako v Z1
 • Z13 - doplnenie poznámky
 • Z19 - kombinatórium generuje aj pre osobu BSM
 • Z26 - opravený názov zostavy
 • Z28 - opravené generovanie zostavy, ak v stĺpcoch H,I,J je nula
 • Z34 - oprava zostavy (doplnenie poznámok, legendy, čísla tlačiva)
 • optimalizácia generovania zostavy Z24
 • export fúvi - automatické predvolenie názvu súboru
 • formulár Vl. vzťahy RPS - pridaná položka LV
2.08 - jún 2010
 • upravený formulár Rozdeľovací plán a vytvorená nová zostava výkazu výmer
 • zmenené formuláre Projekty a Výber k.ú
 • podrobnejší popis chýb kontroly
 • do aktualizácie RPS pridaná aktualizácia stavieb
 • pri účastníkoch priadaný výpočet Uspokojenia nároku RPS
 • upravené riadkové zobrazenie formulára Úcastníci, pridané stĺpce TVL a TUC
 • v zostavách výpisov pre vlastníkov rozdelený sumár (samostatné vlastníctvo, BSM)
 • v zostavách opravená legenda spôsobu využívania pozemkov a druhov stavieb
 • do zostavy Z30 pridané informácie o BSM
 • nové zostavy Z8_VV, Z18_VV - výpis sumáru za účastníka podľa použitého filtra vo formulároch VV
 • oprava prepojenia písomnej a grafickej časti po editácii parcelného čísla
 • oprava ohodnotenia parciel, ktoré majú dielik identifikácie na areál hodnoty väčší ako 100ha
 • oprava Kontroly - chyba 522001
 • oprava vyplnenia položky Pôvod hodnoty vo formulári Areály hodnoty pri importe výkresu MH
2.07 - máj 2010
 • opravené ohodnotenie parciel - súčet výmer areálov hodnoty na parcele = výmera parcely
 • opravená úloha na vyplnenie pôdneho fondu pri parcelách RPS podľa komisionálneho DRP
 • pri položkách z číselníka uvádzané okrem popisu aj číselné hodnoty
 • automatické predvolenie existujúceho projektu pri importe a označenie vybraných položiek pri úlohách
 • opravené zostavy Z3, Z15 ak existuje viac oprávnených z ťarchy k jednému vl. vzťahu
 • naplnenie č. map. listu, spôsobu využívania, zariadenie a opatrenie z atribútov MAPLIST, PKK a SZO vo vrstve KLADRNS pri importe výkresu NSxxxxxx.vgi
 • odloženie spustenia úlohy
 • import filtrov z Excelu
2.06 - apríl 2010
 • nové zostavy 50a, 50b, 50c - protokoly o vytýčení nových pozemkov
 • nová zostava osôb s rovnakým identifikátorom
 • opravená zostava Z6 - zobrazenie tiarch
 • opravený import fúvi ak je vyplnené rodné číslo aj dátum narodenia osoby (importuje sa rodné číslo)
2.05 - marec 2010
 • nové zostavy 50a, 50b, 50c - protokoly o vytýčení nových pozemkov
 • nová zostava osôb s rovnakým identifikátorom
 • oprava zostavy Z6 - zobrazenie tiarch
 • oprava importu FÚVI ak je vyplnené rodné číslo aj dátum narodenia osoby (importuje sa rodné číslo)
 • oprava zobrazovania parciel osôb v grafike
 • v mapách umožnená tlač do schránky a do súboru
 • zlepšenie manažmentu licencií a aktivácie
2.03 - marec 2010
 • oprava importov výkresov KN
 • oprava zostáv Z5, Z15, ak je ťarcha na celú parcelu
 • oprava atualizácie RPS
 • vyhľadávanie parciel v grafike
 • opravená tlač rastrov pri otočenom výreze
 • oprava rušenia parciel z písomnej časti
2.01 - február 2010
 • sprievodcovia aktuálnych úloh a importov
 • hromadný prevod kódov spôsobu využívania pozemkov a druhov stavieb
 • základné nástroje na editáciu grafiky
 • formulár meraný stav a zostava podľa prílohy 12b MN
 • prehľadná zostava pre účastníka (Z30)
 • oprava Aktualizácie RPS

Zmeny vo verzii 1

1.72 - december 2009
 • oprava Aktualizácie RPS - tituly nadobudnutia
 • Projektovanie - oprava zobrazovania projekčných celkov (atribút PROJCE obsahuje písmená)
 • Kontrola/Zápisy - zoznamové zobrazenie doplnené o kód chyby
1.70 - december 2009
 • doplnenie všetkých položiek daného formulára do filtra
 • umožnené importovať výkres lesných dielcov LD
 • oprava zobrazovania vrstvy obvodu PÚ (zvýraznenie vrstvy)
 • oprava zostáv Z3, Z5, Z13, Z15, Z22, Z24
 • oprava údajovej skupiny PU-TAR exportu fúvi
 • oprava chýb pri aktualizácii RPS, RNS
 • import fúvi zabezpečí vyplnenie TVL a TUC pri účastníkovi
1.69 - november 2009
 • oprava generovania skupiny PU-TAR do fúvi
 • oprava aktualizácie RPS (ťarchy, mazanie neaktuálnych parciel)
 • aktívna úloha na výpočet obvodu PÚ (do zostavy Z32)
 • rozšírenie formulára Účastníci/Parcely RNS o informácie o správcoch a BSM
 • ošetrenie chybových oznamov (chybné PSČ, rozdielne k.ú. v moduloch pri aktualizácii)
1.68 - 22. október 2009
 • doplnená informácia o financovaní a poučenie do zostáv
 • nová štatistická zostava za projekt
 • oprava vyfarbenia parciel vybraného účastníka
 • kopírovanie ťárch pri kopírovaní vlast. vzťahov medzi parcelami
 • oprava importu FÚVI a výpočtu hodnoty nároku pri jedn. cene s vyššou presnosťou
1.66 - 29. september 2009
 • oprava exportu výkresu nového stavu do vgi (NL spojenia)
 • oprava funkcie Oprava TVL a TUC podľa účastníka
 • doplnenie filtra DRP do RNS a hromadná editácia Spôsobu využívania pozemku
 • oprava výpočtu hodnoty nárokov, ak nie je vyplená jednotková hodnota porastu
 • doplnenie skupiny PU-RNS_PEN do fúvi
1.65 - 23. september 2009
 • funkcia na prečíslovanie parciel RNS
 • funkcia na kopírovanie vlastníckych vzťahov z parcely na parcelu
 • funkcia na prevod vlastníckych vzťahov z vlastníka na iných vlastníkov
 • v dialógu Projektovanie zoradenie proj. celkov podľa označenia a ponúkanie naposledy použitého druhu pozemku
1.63 - 7. september 2009
 • upravená kontrola s možnosťou výberu predmetu kontroly a protokolovania
 • funkcia na export vrstvy KLADRNS do vgi
 • funkcia na aktualizáciu písomnej časti RNS z grafiky
 • prerobený formulár Ťarchy
 • oprava generovania skupiny PU-RP_PA do fúvi prostredníctvom hromadnej operácie Naplnenie rozdeľovacieho plánu
 • pri zakladaní nového účastníka sa ponúka najväčšie osobné číslo s možnosťou jeho editácie
 • hromadná operácia na odstránenie „0“ z rodného čísla pred r. 1954
 • umožnené vkladanie nadefinovaných poznámok k osobám
 • doplnené riadkové zobrazenie údajov o ďalšie údaje
 • zobrazenie Typu vlastníka a Typu účastníka aj cez číslo
 • opravený opakovaný import výkresu PCxxxxxx.vgi